Tříkrálová sbírka 2012

Tříkrálová sbírka 2012

Rok se sešel s rokem a naše Charita se již pojedenácté zapojila do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR.

Jako každým rokem, jsme si stanovili záměr, nač vykoledované finanční dary použijeme. V letošním roce bude tato částka použita na vybavení domácností, které naše organizace zakládá v rámci nově zaregistrované sociální služby Chráněné bydlení.

Tomu, abychom mohli dnes vyrazit do ulic města Česká Kamenice, předcházely značné přípravy, během kterých bylo nutné zajistit vše potřebné. Nejdůležitějším úkolem je každoročně zajistit dostatečné množství koledníků, kteří v doprovodu zaměstnanců a dobrovolníků vyrážejí v přestrojení za Tři krále do ulic měst a obcí, kde koledování probíhá. Velký dík patří zejména ředitelům a zaměstnancům základních škol, které jsme v průběhu měsíce prosince 2011 oslovili s žádostí o spolupráci.

Jmenovitě bych rád poděkoval zástupkyni ředitele Základní školy T. G. Masaryka v České Kamenici Mgr. Zdeňce Kybalové, ředitelce Základní a mateřské školy v Kamenickém Šenově paní Haně Svobodové, řediteli Základní školy a mateřské školy Tadeáše Haenkeho ve Chřibské Mgr. Petru Hlouškovi a ředitelce Základní školy a školky v Holanech Mgr. Haně Zabilanské, kteří projevili velkou vstřícnost a ochotu pro spolupráci při „náboru“ koledníků.

Samozřejmě nelze opomenout poděkování zástupcům měst, obcí a městysů, ve kterých budeme během letošní Tříkrálové sbírky vycházet s koledníky do ulic. Jsou jimi Česká Kamenice, Janská, Chřibská, Kytlice, Kamenický Šenov, Zahrádky a Holany. Zde bych jmenovitě chtěl zejména velký dík vyjádřit paní Petře Dolečkové z Městského úřadu Česká Kamenice, Bc. Andree Subotové z Úřadu městyse Holany a paní Daniele Haštabové z Obecního úřadu Zahrádky, které nám pečetily pokladničky pro letošní sbírku.

V současném okamžiku jsme tedy plně připraveni vyrazit do ulic šířit zvěstování příchodu nového roku a přinést vzkaz Božího požehnání vašim domovům.

Tomáš Rozvoral