Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012

Jako již v předchozích deseti letech, tak i letos se Oblastní charita Česká Kamenice zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR.

V průběhu prvního lednového týdne vyrážely skupinky koledníků převlečených za Tři krále společně s doprovodem z řad dobrovolníků a zaměstnanců naší organizace do ulic České Kamenice, Janské, Kamenického Šenova, Práchně, Lísky, Mlýnů, Kytlic, Kunratic, Chřibské, Zahrádek, Jestřebí a Holan, které se prostřednictvím Tříkrálové koledy a zvěstováním příchodu nového roku, přinášely Boží požehnání do našich domovů. Koledníkům jste podle svých možností přispívali na podporu projektů, které přinášejí pomoc lidem, jež se ocitli v nouzi. Malí koledníci Vám všem děkují za spoustu sladkostí, které od Vás dostali. Pro ně byly větší odměnou za zpívání než příspěvek do pokladničky J

Výtěžek letošní sbírky byl velkým překvapením. Většina z nás se v současné době potýká s ekonomickou krizí, jež se projevuje v celém našem státě. Přesto je letošní výsledek nejvyšším za celou jedenáctiletou tradici Tříkrálové sbírky v historii Oblastní charity Česká Kamenice. Velký dík patří všem dobrým lidem, kteří přispěli do našich pokladniček a podpořili tím nově vznikající sociální službu chráněného bydlení, která je určena uživatelům našeho domova se zvláštním režimem a napomáhá jim k zařazení se do běžného života a na podporu dalších projektů zaměřeným na pomoc druhým. Poděkování si dále zaslouží všichni koledníci z řad dětí, které se převlékaly za Tři krále a chodily dům od domu bez ohledu na počasí, které při letošním koledování spíše připomínalo počasí „aprílové“. Nelze opomenout ochotu zaměstnanců základních škol. Zde bych se rád pozastavil jmenovitě, kdy velice vstřícnou spolupráci prokázali Mgr. Zdeňka Kybalová z České Kamenice, Hana Svobodová z Kamenického Šenova, Mgr. Petr Hloušek ze Chřibské, Mgr. Zabilanská z Holan, Mgr. Jaroslava Hoffmannová ze Zahrádek, Jitka Círová a Bc. Šárka Bendová z Dětského domova „Země dětí“ v České Kamenici. Poděkování patří i paní Petře Dolečkové z Městského úřadu Česká Kamenice, Bc. Andree Subotové z Úřadu městyse Holany a paní Daniele Haštabové z Obecního úřadu Zahrádky, které se ujaly pečetění a následného rozpečetění pokladniček, jež je spojeno se sčítáním vykoledované částky. Nesmím zapomenout na dobrovolníky Miroslava Hlavničku, Moniku Levou, Mgr. Markétu Čunátovou, Ladislava Podlipského, Robina Herinka, Jiřinu Horákovou, a na všechny zaměstnance Oblastní charity Česká Kamenice, kteří se ochotně ujímali role doprovodu skupinek Tří králů.

Díky všem, kteří se osobně angažovali a všem, jež přispěli do Tříkrálové sbírky 2012, činí celková vykoledovaná částka krásných 81.194,-- Kč. Dle jednotlivých měst, městysů a obcí je výsledek následující:

Kytlice + Mlýny                                4.784,-- Kč

Janská                                             1.758,-- Kč

Chřibská                                          4.577,-- Kč

Kamenický Šenov                          4.092,-- Kč

Kunratice                                         3.444,-- Kč

Jestřebí                                            4.513,-- Kč

Zahrádky + Borek                           9.829,-- Kč

Holany                                                  523,-- Kč

Česká Kamenice                          47.674,-- Kč

Jsem rád, že je stále spousta lidí, kteří pomáhají druhým a jsou ochotni se rozdělit leckdy i z toho mála, které mají. Toto je důkazem, že láska k bližnímu v lidech ještě nevyhasla.

Tomáš Rozvoral