Domov se zvláštním režimem

POSLÁNÍ SLUŽBY

Poskytovat podporu v procesu sociálního začleňování lidem od 55 let věku ve středisku Česká Kamenice a lidem od 50 let věku ve středisku Ústí nad Labem, kteří jsou po léčbě z alkoholových závislostí, nebo trpící alkoholismem a omezovat důsledky rizikového užívání alkoholu u závislých osob.

Poskytujeme podporu uživatelům v nepříznivé sociální situaci, kteří trpí specifickými poruchami osobnosti, jsou ohroženi závislostí a chronicky duševně nemocným, tak aby se uživatelům podařilo znovu obnovit důstojný způsob života.

Způsob dosahování našeho poslání:

Uživatelům poskytujeme bydlení s podporou, kterou jim dle jejich potřeb zajišťuje sociální pracovník a pracovníci v sociálních službách

Míra podpory je u jednotlivých uživatelů různá a odvíjí se od specifických potřeb konkrétního uživatele

Při poskytování služby dbáme na to, abychom u každého uživatele rozvíjeli sociální schopnosti a dovednosti, které směřují k jeho úplnému začlenění do běžného života ve společnosti

Podporujeme jeho samostatné rozhodování o tom, co bude dělat a jak bude nakládat se svým volným časem

Při naší práci klademe důraz na osobní kontakt s uživatelem, založený na vzájemné důvěře

Metodami naší práce je zejména rozhovor, a doprovázení.

CÍLE SLUŽBY

- Uživatel služby  začleněný do běžného a samostatného způsobu života
- Uživatel služby schopný naplňovat svá práva
- Soběstačný uživatel služby, odpovědný za své chování
- Uživatel služby schopný žít každodenností (hledání pracovních možností apod.)
- Uživatel služby žijící v důstojných podmínkách
- Zlepšení, případně udržení psychické a fyzické kondice uživatele služby

CÍLOVÁ SKUPINA A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Uživatelé sociální služby domov se zvláštním režimem, poskytované OCH Česká Kamenice, jimiž jsou: Muži a ženy, kteří jsou v nepříznivé životní a sociální situaci, jsou ohroženi závislostí na návykových látkách a procesech, nebo po léčbě závislosti. Dále uživatelé, kteří trpí specifickými poruchami osobnosti. Podmínkou přijetí je, aby uživatel nebyl upoután na invalidní vozík. Věková hranice pro přijetí uživatele je minimálně 35 let.

Důvody nepřijetí zájemce o službu

- Neposkytujeme a nejsme schopni zabezpečit sociální služby, o které zájemce žádá
- Nedostatečná kapacita zařízení
- Závažné zdravotní omezení zájemce o službu – posuzuje se individuálně Principy na jejichž základě je poskytována služba

ZÁKLADNÍ PRICIPY A ZÁSADY NAŠÍ SLUŽBY

Vytváření a upevňování sociálních návyků, které jsou potřebné k životu ve společnosti a jsou považovány za morální a běžné
Podpora samostatnosti, práva na přiměřené riziko a odpovědnosti za svůj život
Podpora při využívání vlastních schopností uživatelů
Podpora při obtížně řešitelných situacích
Služba je pro uživatele zpoplatněna a je nevýdělečná
Individuální přístup (naše služby poskytujeme tak, aby vycházely z možností a potřeb jednotlivých uživatelů)
Při práci s uživateli klademe důraz a respektujeme zejména
Důstojnost (naše služba zaručuje a respektuje důstojnost každého uživatele)
Dodržování lidských práv a svobod
Soukromí (při poskytování služby dbáme na respektování soukromí našich uživatelů)