Poslání OSP

Posláním služby je omezení sociálního vyloučení a pomoc lidem po výkonu trestu odnětí svobody začlenit se zpět do společnosti a plnohodnotného života.

Používáme metodu poradenství, které umožňuje klientům zlepšit praktické znalosti, dovednosti a schopnosti. Prostředkem je podpora a usnadňování rozvoje klientů.

S klientem se začíná pracovat již ve výkonu trestu, spolupráce pokračuje po propuštění z VTOS a je zaměřena na prevenci opakování trestné činnosti.

OCH ČK, poskytuje sociální službu dle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb. formou terénní a ambulantní.

Terénní forma se zázemím na adrese: Česká Kamenice, Tyršova 350, PSČ 40721

Služba je poskytována ve věznicích: Bělušice, Všehrdy, Stráž pod Ralskem, VV Teplice, VV Litoměřice, Ostrov, Jiřice, VV Liberec, Rýnovice, Valdice, Plzeň - Bory, Praha – Pankrác a dále dle potřeb uživatelů na území Karlovarského, Královehradeckého, Libereckého, Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje.

Ambulantní forma je poskytována na adrese:  Dubnická 86, Stráž pod Ralskem, 471 27

Cíle

Hlavním cílem služby je podpora a motivace klienta ke změně, která vede k plnohodnotnému prožívání jeho života.

Níže vymezené cíle jsou plánovány k danému kalendářnímu roku.

- Propagace služby mezi cílovou skupinou (nová služba je poskytován od roku 2016)

Minimálně 60% klientů z celkového počtu jsou prvokontakt

Metoda vedoucí k naplnění cíle: oslovování cílové skupiny – letáky, besedy

Způsob vyhodnocování: počty nových klientů

Termín vyhodnocení: závěrečná zpráva

Zodpovědná osoba: klíčoví pracovníci

- Zlepšení sociálního postavení klientů

90% klientů projde poradenstvím (sociální, dluhové, pracovní, zdravotní)

Metoda vedoucí k naplnění cíle: poskytování poradenství – sociální, dluhové, pracovní, v oblasti zdraví.

Způsob vyhodnocování: vyhodnocení výstupů ze systému E-Quip, zpětná vazba od klienta, závěrečná zpráva

Termín vyhodnocení:závěrečná zpráva Zodpovědná osoba: klíčoví pracovníci služby

- Motivace ke změně životního stylu

100% klientů projde individuálním poradenstvím a socioterapií

Metoda vedoucí k naplnění cíle: individuální a skupinová práce s klientem

Způsob vyhodnocování: zpětná vazba od klienta, vyhodnocování individuálního plánování

Termín vyhodnocení: hodnocení při setkání klienta s klíčovým pracovníkem ukončením služby, dále pak při ukončení služby

Zodpovědná osoba: klíčoví pracovníci

Základní zásady poskytované sociální služby

-    Aktivita klienta, aktivní spolupráce
-    Anonymita ( v případě požadavku  klienta)
-    Zájemce o službu vstupuje do služby vždy dobrovolně, zároveň se může kdykoliv rozhodnout  ze  služby odejít
-     OSP služba je poskytována bezplatně.
-     Služba vychází z individuálně určených potřeb osob, působí na osoby aktivně a podporuje jejich samostatnost – systém individuálního plánování
-     Služba respektuje jedinečnost každého člověka, je poskytována všem klientům bez omezení z hlediska původu, etnické příslušnosti, rasy či barvy pleti, náboženství, zdravotního stavu, sexuální orientace, ekonomické situace, politického přesvědčení, druhu trestné činnosti a bez ohledu na to, jak se podílí na životě společnosti.
-     Klienti jsou motivováni k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání v tíživé situaci a které posilují možnost jejich návratu k plnohodnotnému životu.
-     Služba je poskytována vždy v zájmu klientů a v náležité kvalitě, jsou dodržována lidská práva a svobody osob.
-     Služba je poskytována v bezpečném, bezdrogovém prostředí.
-     Služba je poskytována odborníky v dané oblasti a vždy na profesionální úrovni.

Cílová skupina

„Osoby, kterým je sociální služba určena.“

Služba je určena osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelům trestné činnosti ve věku nad 18 let, motivovaným k životu v rámci společenských pravidel a zákonů.

Služba je také určena pro rodiče a blízké těchto osob. 

Důvody k nepřijetí zájemce:

-  Pokud  zájemce nenáleží do cílové skupiny
-  Pokud zájemce vyžaduje služby, které neposkytujeme
-  Pokud je naplněna kapacita služby