Centrum služeb pro rodinuCílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

NAŠE POSLÁNÍ: Posláním Centra služeb pro rodinu je formou podpůrných aktivit posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy u rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Cílem projektu je umožnit rodinám ze sociálně vyloučených lokalit, efektivně využívat jejich volný čas, pomoci dětem a rodičům v přípravě do školy a zapojit je do zájmových činností.

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 3255982

FORMY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
AMBULANTNÍ FORMA - v prostorách Domu sv. Materny, Karla IV. 348/3, Ústí nad Labem - Střekov.
TERÉNNÍ FORMA - realizována v domácnostech uživatelů. Terénní forma je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Ústí nad Labem, včetně spádových obcí

 

KAPACITA:
Kapacita ambulantní formy poskytování:
Jedná se o kapacitu okamžitou.
Počet uživatelů při práci s jednotlivcem: 1
Počet uživatelů při práci se skupinou: 15/2 pracovníci.
Kapacita terénní formy poskytování:
Jedná se o kapacitu okamžitou.
Počet uživatelů při práci s jednotlivcem: 1
Počet uživatelů při práci se skupinou: 5/2 pracovník.

 

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: rodiny s dítětem/dětmi.
Služba je zaměřena na rodiny s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku hrozícího sociálním vyloučením, a které se nachází v nepříznivé sociální situaci.

 

VĚKOVÁ KATEGORIE KLIENTŮ
 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi upravuje zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 65, § 37, odst. 2) a vyhláška č. 505/2006 Sb. (§ 30).
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

1) Základní poradenství

2) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost s dětmi
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
3) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

4) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
5) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

NAŠE CÍLE

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s dětmi i rodičipodpora a nácvik rodičovského chování včetně pomoci vedení hospodaření a udržování domácnosti
 • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • nabídnout rodině pomoc při krizové situaci
 • nabídnout dětem pomoc při zvládání školního učiva
Mezi klíčové činnosti ambulantní služby CSPR patří:
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s rodiči i dětmi
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • podpora a nácvik rodičovského chování
 • pomoc při vedení hospodaření a udržování domácnosti
 • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách a dalších institucích
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při krizové situaci
 • pomoc při zvládání školních učiva
ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Poskytujeme služby tak, aby vždy byla zachována lidská práva a důstojnost uživatelů.
Při realizaci služby jsou uplatňovány následující zásady:
nízkoprahovost – služba je pro uživatele místně i časové dostupná-je v místě blízkém bydlišti uživatele nebo je poskytována v jeho přirozeném prostředí, je poskytována zdarma
rovnocenný přístup - respektujeme hodnotu a důstojnost každého člověka, respektujeme rozhodnutí uživatele současně s jeho postoji a názory, ceníme si vzájemné tolerance a důvěry
individuální přístup - vycházíme z jedinečné situace a potřeb uživatele, flexibilně se přizpůsobujeme jeho potřebám dle měnících se životních okolností
podpora k aktivnímu a samostatnému řešení vlastní situace - uživateli jsou nabízená různá řešení jeho tíživé situace, konečná volba jejich řešení je ponechána na uživateli samém
dobrovolnost - služba je poskytována na základě dobrovolné spolupráce mezi poskytovatelem a uživatelem služby
mlčenlivost - o uživateli nesdělujeme informace další straně bez jeho výslovného souhlasu

 

Služba je zaměřena na rodiny s dítětem/ dětmi, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, rodiny ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny.

Podmínkou zařazení rodiny do služby je skutečnost, že se zájemci o službu nachází v nepříznivé sociální situaci. Za nepříznivé sociální situace pro zařazení rodiny do služby považujeme:
 • rodinné problémy: rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, špatné vztahy s rodiči, dítě v ústavní péči
 • školní problémy: záškoláctví, agrese a konflikty vůči učitelům i spolužákům, zlepšení prospěchu
 • konfliktní společenské situace: vandalismus, drobné krádeže, zneužívání návykových látek, výtržnictví, záškoláctví
 • situace omezující životní podmínky: nezaměstnanost, zanedbávání a týrání, sexuální zneužívání, obtížný přístup ke vzdělání
 • finanční problémy- závislost na dávkách, zadluženost, exekuc

PROVOZNÍ DOBA          

Ambulantní forma: PO - ČT 9:00 - 12:00hod. po předchozí domluvě
Terénní forma: PO - PÁ 7:00 - 15:30hod.
Šatník: PO - PÁ 11:00 - 12:00hod.

 

ÚHRADA ZA SLUŽBY
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány bezplatně.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

 1. dle zákona č. 108/2005 Sb., o sociálních službách, §65 jsou poskytovány tyto základní činnosti sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi:výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 3. sociálně terapeutické činnosti
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Helena Dvořáková - vedoucí Domu sv. Materny
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde