Chomutov- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


 • Tel.: 603 964 262
 

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE
Poslání

Posláním služby je poskytovat pomoc rodinám s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.

Cíle

 • pomoc rodinám vymanit se ze sociální izolace,
 • posilování rodičovských kompetencí,
 • cílená prevence v rodinách směřující k odklonění přeřazování dětí do speciálních škol a předčasných opouštění ZŠ,
 • naučit rodiče trávit s dětmi čas při učení a společném efektivním trávení volného času,
 • podpořit a naučit dospělé jedince v rodině, aby samostatně vyřizovali  své záležitosti a uplatňovali své kompetence v nejvyšší možné míře,
 • pomoci zachovat celistvost rodin (při dohledu ze strany Orgánu sociálně právní ochrany dětí).
 

Služby jsou určeny pro rodiny s dítětem (dětmi), u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Zájemce o službu je před uzavřením dohody seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Pracovník zařízení zjišťuje, co zájemce od služby očekává, a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle naplňovat. Služba má dlouhodobý charakter, proto upřednostňujeme písemnou formu dohody. Klientovi je před podpisem dohody podrobně vysvětlen obsah a nabídka služby, způsob ukončení služby jak ze strany klienta, tak ze strany zařízení, možnost podávání a vyřizování stížností při nespokojenosti klienta a způsob zapojení klienta do rozhodování o poskytování služby.

Pracovník aktivně zjišťuje možnosti a schopnosti uživatele služby a na základě zjištěných okolností je dále formulován cíl a nabídka služeb. Při jednání se zájemcem o službu jsou respektována osobnostní specifika uživatele služeb. Uživatel služby má možnost nabízenou službu odmítnout.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou v Oblastní charitě Most poskytovány všem uživatelům vždy bezplatně.

 

Základní činnosti

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi: Pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a upevňování psychosociálních a motorických dovedností dětí, přijatelné volnočasové aktivity - v rámci aktivizační služeb v rodinách pracovníci zjišťují, že rodiče si s dětmi nechtějí či neumějí hrát (děti jsou pak vystaveny nebezpečí úrazů apod.) a často u nich nejsou rozvinuty základní psychosociální a motorické dovednosti.

 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí: V rámci této aktivity pracovníci v rodinách pomáhají rodičům a dětem s nácvikem základních činností spojených se školní docházkou, rodiče za pomoci pracovníka dohlížejí na zvládnutí běžného učiva základní či speciální školy, na psaní domácích úkolů a řádnou domácí přípravu Snaží se nalézt ty činnosti, ve kterých děti mají talent a rozvíjet je. Teprve po zvládnutí školních povinností jsou děti přizváni i k volnočasovým aktivitám.

 • Pracovně výchovná činnost s dospělými: Tato aktivita spočívá v poskytování odborné služby rodinám v jejich domácnostech. Poskytovaná služba zahrnuje poradenství, motivační rozhovory, nácviky praktických dovedností v péči o domácnost, podpora při řešení obtížných životních zážitků (nedostatek peněz, vážná nemoc dítěte, špatný prospěch dítěte ve škole aj.).

 • Doprovázení dětí do školy, k lékaři a na zájmové aktivity: pokud má rodina problém s docházkou dětí do školy apod. Pracovníci dohlíží, aby tato povinnost byla splněna a motivují rodiny např. pomocí od potravinové banky, ze šatníku apod. V některých případech děti dokonce doprovázejí do doby, než je tato činnost plněna samostatně. Pracovníci dohlíží, aby rodiče nezapomínali na preventivní lékařské prohlídky dětí apod.

 • Sociálně terapeutické činnosti: Jedná se především o motivaci klientů hledat si legální zaměstnání a pomoc při jejím zprostředkování, nebo pomoc při shánění vhodných rekvalifikací, dále o rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí: častou činností, kterou naši pracovníci vykonávají je doprovázení uživatelů na úřady, kde jim pomáhají s vyřizováním záležitostí tak, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům s úředníky a kladnému vyřízení záležitosti.

Otevírací doba

Ambulantní forma
Po: od 8:00 do 9:30 h., od 12:00 h. do 13:00 h.
Út: od 10:30 do 13:00 h.
St: od 8:00 do 9:30 h., od 12:00 h. do 13:00 h.
Čt: od 10:30 do 13:00 h.
Terénní forma
Po: od 8:00 do 9:30 h., od 12:00 do 13:00 h.
Út: od 10:30 h. do 13:00 h.
St: od 8:00 do 9:30 h., od 12:00 do 13:00 h.
Čt: od 10:30 h. do 13:00 h.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podporovatel projektu: NADACE TÁTA A MÁMA

Název projektu: 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro Jirkov a Chomutov

Realizace: od 1. 6. 2021 – 31. 12. 2021

¨Cílem projektu je podpora a aktivizace rodin v rámci socialně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociální poradenství a podpora rodin ve formě materální podpory a  terénní sociální práce. Rodinám bude poskytována služba v rámci zákona 108/2006 o sociálních službách.

Projekt " Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro Jirkov a Chomutov“

Projekt je zaměřen na poskytování sociálního poradenství a preventivně předcházet rozdělení rodiny vzhledem k neutěšenému sociálnímu stavu a podpořit rodiny v jejich krizové sociální situaci a tížívé finanční situaci v doprovodu s odborným vedením a asistencí terénních a sociálních pracovníků. Pomoc těmto rodinám a jejich dětem je nabízena tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci.

Podporovatel projektu: NADACE TÁTA A MÁMA

Služba byla podpořena částkou 20.000 Kč

tatamama


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Michal Auersvald, DiS. - Vedoucí služby Žaneta Gorolová - Pracovník v sociálních službách Žaneta Jirásková - Pracovník v sociálních službách Nikola Horváthová - Pracovník v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde