Humanitární pomocZpůsob poskytování: Fakultativní služby: NE

Poskytování materiální a finanční pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí.


Kontakt
Vladimíra Sečková
Telefon: 518 326 016

Směrnice vztahující se k humanitární činnosti ke stažení zde.

Poslání

Poskytování materiální a finanční pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Cílová skupina

Osoby v nouzi. Nouze může být způsobena důsledkem mnoha příčin jako jsou nemoc, stáří, živelné katastrofy, nedostatečné zabezpečení základních životních potřeb – výživy, ošacení, bydlení. Může souviset se sociálním znevýhodněním pro dlouhodobou nezaměstnanost, atd.
Pro všechny tyto situace je charakteristické, že je člověk již nedokáže řešit vlastními silami ani za pomoci své rodiny, místní komunity, atd.

Popis činnosti

1) pomoc lidem bez přístřeší
Lidem bez přístřeší zásadně neposkytujeme žádnou přímou finanční pomoc. Mohou od nás obdržet pouze materiální pomoc v různých formách (např. základní potraviny, nezbytná jízdenka na vlak, chybějící část oděvu, apod.). Poskytování pomoci je evidováno a její čerpání má daná pravidla pro jednotlivého
uživatele ve sledovaném roce. To znamená, že ji nelze bez vážného důvodu opakovaně využívat. Tím se bráníme jejímu zneužívání.
2) pomoc lidem v obtížné finanční a materiální situaci
Pomoc je poskytovaná lidem jak v územní působnosti Charity Veselí nad Moravou, tak v jiných regionech. Tato pomoc může mít podobu finanční i materiální.
a) pomoc lidem v územní působnosti Charity Veselí n. Mor.
Pokud je pomoc poskytovaná Charitou Veselí nad Moravou uživatelům v její územní působnosti, probíhá následujícím způsobem. Sociální pracovník Charity Veselí nad Mor. shromáždí žádosti o pomoc a získá všechny dostupné informace, které předloží tříčlenné komisi pro využití prostředků z Tříkrálové sbírky. Ta žádost posoudí a navrhne výši příspěvku. Po schválení komisí Charity Veselí nad Moravou je s obdarovaným člověkem sepsána smlouva. Obdarovaný musí podrobně doložit způsob užití finančních prostředků v souladu s podepsanou smlouvou. Obdarovaný nedostává finanční hotovost, ale jsou za něj uhrazeny některé náklady: vybavení, materiál na opravy, úhrada stravného, jednorázové zvýšené náklady spojené s narozením dítěte, vstupu dítěte do školy, s rozvodem rodičů či úmrtím jednoho z rodičů, apod. Tato pomoc je financována převážně z prostředků Tříkrálové sbírky (viz kapitola Tříkrálová sbírka).
b) pomoc lidem mimo územní působnost Charity Veselí n. Mor.
Charita tuto pomoc nezajišťuje přímo, poskytuje na ni pouze finanční a materiální
prostředky, které za tímto účelem obdržela od dárců. Patří sem dary obětem zemětřesení, povodní a dalších živelných katastrof.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Lenka Koleňáková - Sociální pracovník Bc. Kristina Komoňová - Pastorační asistent
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde