Jirkov- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


 • Tel.: 606 053 607
 

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

Poslání

Cílem  projektu je poskytování sociálního poradenství  a  preventivně předcházet rozdělení rodiny vzhledem k neutěšenému sociálnímu stavu a podpořit rodiny v jejich krizové sociální situaci a tíživé finanční situaci v doprovodu s odborným vedením a asistencí terénních a sociálních pracovníků. Pomoc těmto rodinám a jejich dětem je nabízena tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci. Dílčím cílem je zlepšení vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími v dané komunitě, podpora a pomoc při zlepšování prostředí, prevence sociálně patologických jevů. 

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou zejména rodiny s dětmi, jedná se o rodiny, které řeší mnoho závažných problémů, od výchovy a péče o dítě, přes tíživou bytovou situaci, závažné zadlužení, až po domácí násilí, závislosti apod.

Otevírací doba

        Ambulatní                                   Terénní

Pondělí             8:00 - 16:00                                 8:00 - 16:00

Úterý                 8:00 - 16:00                                 8:00 - 16:00

Středa               8:00 - 16:00                                 8:00 - 16:00

Čtvrtek              8:00 - 16:00                                 8:00 - 16:00

Pátek                8:00 - 16:00                                  8:00 - 12:00

Cíle služby

 • samostatné fungování rodin v běžném životě,
 • schopnost zajistit dětem podmínky pro jejich příznivý vývoj.

Základní činnosti

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi: Pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a upevňování psychosociálních a motorických dovedností dětí, přijatelné volnočasové aktivity - v rámci aktivizační služeb v rodinách pracovníci zjišťují, že rodiče si s dětmi nechtějí či neumějí hrát (děti jsou pak vystaveny nebezpečí úrazů apod.) a často u nich nejsou rozvinuty základní psychosociální a motorické dovednosti. Tyto dovednosti se terénní pracovníci snaží doplňovat a prohlubovat pomocí cílených her a to jak v domácnostech klientů tak nově i při společných aktivitách pro děti těchto rodičů, které probíhají jednou týdně pod vedením pracovníků v ambulanci.S rodiči dětí, školskými zařízeními či jinými institucemi řešíme případné podezření ze šikany, záškoláctví, zanedbávání povinné školní docházky, popřípadě jiné výchovné problémy.
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí – v rámci této aktivity pracovníci v rodinách pomáhají rodičům a dětem s nácvikem základních činností spojených se školní docházkou, rodiče za pomoci pracovníka dohlížejí na zvládnutí běžného učiva základní či speciální školy, na psaní domácích úkolů a řádnou domácí přípravu. Snaží se nalézt ty činnosti, ve kterých děti mají talent a rozvíjet je. Teprve po zvládnutí školních povinností jsou děti přizváni i k volnočasovým aktivitám.
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými - Tato aktivita spočívá v poskytování odborné služby rodinám v jejich domácnostech. Poskytovaná služba zahrnuje poradenství, motivační rozhovory, nácviky praktických dovedností v péči o domácnost, podpora při řešení obtížných životních zážitků (nedostatek peněz, vážná nemoc dítěte, špatný prospěch dítěte ve škole aj.).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Doprovázení dětí do školy, k lékaři a na zájmové aktivity – pokud má rodina problém s docházkou dětí do školy apod. Pracovníci dohlíží, aby tato povinnost byla splněna a motivují rodiny např. pomocí od potravinové banky, ze šatníku apod. V některých případech děti dokonce doprovázejí do doby, než je tato činnost plněna samostatně. Pracovníci dohlíží, aby rodiče nezapomínali na preventivní lékařské prohlídky dětí apod.
  • Sociálně terapeutické činnosti - Jedná se především o motivaci klientů hledat si legální zaměstnání a pomoc při jejím zprostředkování, nebo pomoc při shánění vhodných rekvalifikací, dále o rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí - častou činností, kterou naši pracovníci vykonávají je doprovázení uživatelů na úřady, kde jim pomáhají s vyřizováním záležitostí tak, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům s úředníky a kladnému vyřízení záležitosti.
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou – většina našich uživatelů žije v neúplných rodinách, a v některých dokonce došlo k předběžným opatřením ze strany orgánů sociálně právní ochrany dětí. Naši pracovníci se snaží našim uživatelům pomoci k co možná největší normalizaci vztahů v rodině.

Sponzoři a donátoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR mpsv

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK 

Město Chomutov Město Chomutov

Město Jirkov Město Jirkov

Úřad práce ČR úp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tesnr

Charita Most obdržela v rámci grantového programu

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME

Název projektu:

 „Pomáháme maminkám s dětmi“

Nadace poskytla nadační příspěvek ve výši 10.000 Kč, za účelem

Realizace projektu od 1. 3. 2022 do 30. 9. 2022

Cílem projektu je podpora maminek s dětmi v Jirkově. Pomoc bude probíhat v rámci sociálního poradenství a podpory rodin ve formě materiální podpory a terénní sociální práce. Cílem projektu je podpořit rodiny v jejich krizové sociální situaci a tíživé finanční situaci

1p

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tesnr

Charita Most obdržela v rámci grantového programu

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME

Název projektu:

 „Pomáháme maminkám s dětmi“

 

Nadace poskytla nadační příspěvek ve výši 45.000 Kč, za účelem

Realizace projektu od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022

Cílem projektu je podpora maminek s dětmi v Jirkově. Pomoc bude probíhat v rámci sociálního poradenství a podpory rodin ve formě materiální podpory a terénní sociální práce. Cílem projektu je podpořit rodiny v jejich krizové sociální situaci a tíživé finanční situaci

Přímá podpora a aktivizace 16 rodin. V rámci projektu bude jednou za 14 dní docházet k odpolednímu setkávání maminek s dětmi - předáváni zkušeností, výtvarná a rukodělná činnost. V rámci projektu dojde vytvoření neformální skupiny maminek, otců, samoživitelů. Další aktivitou bude společný výlet maminek a otců z řad samoživitelů s dětmi do Zoo parku v Chomutov

2p

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt - Nadace Terezy Maxové dětem

Podporovatel projektu je Nadace Terezy Maxové dětem

 Název projektu: Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkově a Chomutově

 Realizace projektu: od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Cílem projektu je podpora a aktivizace rodin v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi   sociální poradenství a podpora rodin ve formě materiální podpory a  terénní sociální práce. Rodinám bude poskytována služba v rámci zákona 108/2006 o sociálních službách.

Cílem  projektu je poskytování sociálního poradenství  a  preventivně předcházet rozdělení rodiny vzhledem k neutěšenému sociálnímu stavu a podpořit rodiny v jejich krizové sociální situaci a tíživé finanční situaci v doprovodu s odborným vedením a asistencí terénních a sociálních pracovníků. Pomoc těmto rodinám a jejich dětem je nabízena tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci. Dílčím cílem je zlepšení vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími v dané komunitě, podpora a pomoc při zlepšování prostředí, prevence sociálně patologických jevů.    

 Rodiny ohroženy sociálním vyloučením. Naší cílovou skupinou jsou zejména rodiny s dětmi, Jedná se o rodiny, které řeší mnoho závažných problémů, od výchovy a péče o dítě, přes tíživou bytovou situaci, závažné zadlužení, až po domácí násilí, závislosti apod. Na práci s těmito rodinami musíme odborně připravovat pracovníky. Tito klienti bývají zpravidla velmi nároční, jak prakticky – rodiny nemají běžné návyky a dovednosti v péči o dítě, ve starání se o domácnost, finančním hospodaření, nemají pracovní návyky apod., tak časově – spolupráce je dlouhodobá.

Služba byla podpořena Nadací Terezy Maxové dětem částkou 120.000,-Kč

NTMd_logo-RGB-nové

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt - Nadace Terezy Maxové dětem

Podporovatel projektu je Nadace Terezy Maxové dětem

 Název projektu: Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkově a Chomutově

 Realizace projektu: od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cílem projektu je podpora a aktivizace rodin v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi   sociální poradenství a podpora rodin ve formě materiální podpory a  terénní sociální práce. Rodinám bude poskytována služba v rámci zákona 108/2006 o sociálních službách.

Cílem  projektu je poskytování sociálního poradenství  a  preventivně předcházet rozdělení rodiny vzhledem k neutěšenému sociálnímu stavu a podpořit rodiny v jejich krizové sociální situaci a tíživé finanční situaci v doprovodu s odborným vedením a asistencí terénních a sociálních pracovníků. Pomoc těmto rodinám a jejich dětem je nabízena tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci. Dílčím cílem je zlepšení vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími v dané komunitě, podpora a pomoc při zlepšování prostředí, prevence sociálně patologických jevů.    

 

Rodiny ohroženy sociálním vyloučením. Naší cílovou skupinou jsou zejména rodiny s dětmi, Jedná se o rodiny, které řeší mnoho závažných problémů, od výchovy a péče o dítě, přes tíživou bytovou situaci, závažné zadlužení, až po domácí násilí, závislosti apod. Na práci s těmito rodinami musíme odborně připravovat pracovníky. Tito klienti bývají zpravidla velmi nároční, jak prakticky – rodiny nemají běžné návyky a dovednosti v péči o dítě, ve starání se o domácnost, finančním hospodaření, nemají pracovní návyky apod., tak časově – spolupráce je dlouhodobá.

Služba byla podpořena Nadací Terezy Maxové dětem částkou 200.000,-Kč

Maxova

www.nadaceterezymaxove.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT „POMOC RODINÁM“

 

Cílem našeho projektu je podpořit více rodin z města Chomutova a Jirkova. V rámci naší sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která sídlí na pobočce v Chomutově, jsme během roku 2020 pomohli 75 rodinám s 269 dětmi.  Snažíme se rodinám pomoc v tíživé situaci, hledáme možnosti, ať už odborné tak materiální.

Tímto projektem bychom chtěli podpořit prvorodičky, samoživitelky či samoživitele. Naše služba pomáhá 89 dětem do 3 let, kteří potřebují zejména materiální pomoct v podobě plenek, ubrousků, umělé výživy, hraček, které rozvíjí motorické dovednosti aj. Vzhledem k vysokému počtu těchto rodin s dětmi nejsme úplně schopni zajistit dostatečně materiální pomoc, proto by tato sbírka pomohla k naplnění těchto základních potřeb pro děti.

Zákazníci podpořili ve sbírce rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitele, kteří potřebují materiální pomoc ve výši 4.500,-Kč

Globus mala1

 

PROJEKT – GLOBUS LEPŠÍ SVĚT

Podporovatel projektu je Globus lepší svět

Název projektu: Zase bude lépe

Realizace: od 1. 5. 2021 – 31. 1. 2021

Klienti, kteří dochází do naší sociální služby, se potýkají s dopadem pandemie. Nemají možnost vzdělávat své děti doma, přišli o možnost pracovat či se potýkají se zdravotními potížemi. Ztráta zaměstnání a její hledání je velmi kritická a rodiny se tak dostávají do situace, kdy nemají, kde bydlet či co jíst. Projekt "Zase bude lépe" je zaměřen na sociálně znevýhodněné děti a děti, na které dopadla pandemie. Nemohou navštěvovat školy a nemají zázemí pro kvalitní vzdělávání. Projekt podpoří děti a mládež ke vzdělávání, doučování a poskytne jim prostor k online výuce a následně využije vzdělávací pomůcky ke zlepšení jejich dosavadních znalostí. Projekt také myslí na jejich rodiče, které chce podpořit hygienickými a potravinovým balíčky, aby dopad pandemie byl co nejlépe snesitelnější.

Projekt "Zase bude lépe" je zaměřený na rodiny, na které dopadla pandemie. Nemají možnost vzdělávat své děti doma, ztratili zaměstnání či jsou na pokraji existenčního minima. Projekt zajistí vzdělávání dětí a zmenšení dopadu této pandemie.

Služba byla podpořena projektem Globus lepší svět částkou 100.000 Kč

Globus

potravinové balíčkyPředání potravinových a hygienických balíčkůPříprava na balení potravinových balíčkůVýlet do ZOO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Název projektu: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro Jirkov a Chomutov

Místa poskytování pomoci: Chomutov, Jirkov

Vedoucí projektu: Bc. Kristián Drapák

Vedoucí služby: Kateřina Jandová, DiS                            

Kontakt:: 606 053 607

e-mail: drapak@charita-most.cz

Ambulantní forma: Pod Břízami 5321, 430 05 Chomutov

Služba registrována: od 1. 8. 2018

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantně, terénně

Cílová skupina: Děti a mládež a rodiny s dětmi  

Cílem projektu: Je poskytování sociálního poradenství a preventivně předcházet rozdělením rodiny vzhledem k neutěšenému sociálnímu stavu a podpořit rodiny v jejich krizových situacích a tíživé sociální situace. Cílem  projektu je preventivně předcházet rozdělením rodiny vzhledem k neutěšenému sociálnímu stavu. A popořit rodiny v jejich krizových situacích ve formě materální pomoci pro překlenutí tížívé sociální finanční situace. Pomáhal jim odborný tým zaměstnaců formou asitence terénních a sociálních pracovníků. Pomoc těmto rodinám a jejich dětem je nabízena tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci.

 Doba realizace projektu:1. 5. 2021 – 31. 12. 2022

Děkujeme tímto Nadaci Táta a Máma, která podpořila náš projekt v částce ve výši 20.000,-Kč

 

tatamama

 

 


Organizace:

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde