Sociálně terapeutické dílny Betany Boskovice


 • Tel.: 516 452 147
 
Vedoucí služby: Mgr. Irena Přibylová - vedoucí

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE

Logo OPZ barevné

Poslání
Jsme tady pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kterým poskytujeme podporu a bezpečné zázemí pro rozvíjení a zdokonalování jejich sociálních a pracovních dovedností.

Cílem služby je uživatel, který má získány, zachovány či prohloubeny pracovní a sociální dovednosti a návyky.

Služba je určena pro osoby s mentálním postižením lehkého a středního stupně nebo v jeho kombinaci s tělesným postižením od 16 let do 64 let s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji.

Provozní doba: pondělí - pátek: 6:30-15:00 (vyjma státních svátků)
Okamžitá kapacita služby je 20 uživatelů.

Další cíle služby

 • Uživatel, který je zapojen do pracovních činností a považuje práci za důležitou součást svého života
 • Uživatel, kterému pravidelný režim zlepšil nebo udržuje jeho duševní a tělesný stav
 • Uživatel, který spolupracuje v kolektivu a komunikuje o svých potřebách
 • Uživatel, který je maximálně samostatný při péči o vlastní osobu

Zásady poskytování služby

 • Přiměřená komunikace – s uživateli komunikujeme v souladu s jejich komunikačními schopnostmi a dovednostmi.
 • Rovnost – všichni uživatelé mají stejné právo na individuální pomoc a podporu vycházejících z jejich potřeb.
 • Respekt – respektujeme jedinečnost každého z našich uživatelů a snažíme se tento princip uplatňovat ve všech mezilidských vztazích v zařízení.
 • Spolupráce – dbáme na vzájemnou spolupráci mezi pracovníky a uživateli. Uživatele zapojujeme do rozhodování a plánování průběhu služby, vysvětlujeme důvody, hledáme kompromisy.
 • Posilování silných stránek – pracovníci uživatelům poskytují takovou podporu, která posiluje jejich silné stránky a nevede či neprohlubuje závislost na druhé osobě.

Uživatelům nabízíme:

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • Podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • Základní sociální poradenství

Služba je poskytovaná za úhradu. Výše úhrad za poskytované sociální služby se řídí zákonem 108/2006 Sb., § 72, písmeno l, a vyhláškou 505/2006 Sb., § 32, ve znění pozdějších předpisů.

Platby za poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy: svačina: 20,-Kč, oběd: 90,-Kč, pitný režim: 5,-Kč/den

Materiály ke stažení:

ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBU.pdf
PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU - POTVRZENÍ KVALIFIKOVANÉHO ODBORNÍKA.pdf
PRŮVODCE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU STD.pdf

Betany Boskovice - Sociálně terapeutické dílny
Dukelská 68/12a, 680 01 Boskovice
tel.: 516 452 147, mob.: 732 716 582
e-mail: irena.pribylova@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Mgr. Irena Přibylová
zařízení poskytovatele: Betany Boskovice
identifikátor služby: 8437086
bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 207
IČO: 44 99 02 60

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.


Organizace:


Seznam lidí:

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde